Konstituiran je Projektni tim za razvoj palijativne skrbi na području Zagrebačke županije. Čine ga, uglavnom, zaposlenici zdravstvenih ustanova Zagrebačke županije te predstavnici dvaju partnera u razvoju palijative Društva Crvenog križa Zagrebačke županije i Caritasa Zagrebačke nadbiskupije.

Osnovna zadaća Tima bit će predlaganje mjera za razvoj palijativne skrbi na prostoru županije, uzimajući u obzir specifične potrebe stanovništva, izrada Strategije razvoja palijative te koordiniranje aktivnosti vezanih uz uspostavu i organizaciju skrbi.

„Palijativna skrb je aktivna, cjelovita briga za bolesnike koji boluju od neizlječive bolesti. To je kompliciran proces za samog bolesnika i njegovu obitelj, stoga je u pružanje palijativne skrbi uključen interdisciplinarni tim kojega čine stručnjaci desetak različitih profesija – liječnik, medicinska sestra, fizijatar, fizioterapeut, psiholog, psihijatar, ljekarnik, stomatolog, socijalni radnik i duhovnik, a tu su i volonteri“, pojasnila je Vlasta Vučevac, predsjednica Hrvatskog društva za palijativnu medicinu Hrvatskoga liječničkog zbora, u uvodnom izlaganju „Uvod u palijativnu skrb“. Pojašnjavajući razlike između obiteljske medicine i palijative, rekla je da je palijativna skrb posve druga filozofija od prevencije.

„Palijativna medicina govori da se za bolesnika, do zadnjega dana njegova života, uvijek nešto može napraviti. Ne misli se pritom samo na liječničku i sestrinsku uslugu, nego i na duhovnu i psihološku pomoć koja je potrebna i bolesniku i njegovoj obitelji“, dodala je Vlasta Vučevac. Projektnom timu obratio se i župan Stjepan Kožić, rekavši da je u lani donesenom Planu zdravstvene zaštite Zagrebačke županije od 2017. do 2022. organizacija palijativne skrbi, na neki način, centar tog programa.

„Svojim znanjem i iskustvom, siguran sam, donijet ćete plan aktivnosti koje su nužne da na prostoru županije palijativa dobro funkcionira, da se međusobno povežu institucije koje će funkcionirati unutar cjelokupnog sustava palijativne skrbi“, rekao je župan. Naglasio je da Županija vodi brigu o zdravstvenoj zaštiti građana, a što pokazuju i sredstva proračuna namijenjena Odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb, ove godine preko 51 milijun kuna.

Prvi zadatak Projektnog tima je snimiti stanje i potrebe za palijativnom skrbi na prostoru županije.

„Pristup bolesniku kroz palijativnu skrb je individualan te treba doprinijeti kvaliteti njegovog života i olakšati njegovoj obitelji snalaženje u takvim situacijama“, dodala je Ksenija Čuljak, pročelnica za zdravstvo i socijalnu skrb Zagrebačke županije.

Voditelj Projektnog tima za razvoj palijativne skrbi je specijalist obiteljske medicine Miro Benčić.